صفحه اصلی

برای استفاده از نرم افزار، باید به موراد زیر توجه داشته باشید:

  • حد اقل نسخه مرورگر:
    • Google Chrome 57
    • FireFox 53
    • Apple Safari 11
    • MS Edge 16
  • حداقل میزان رم آزاد سیستم : 256MB

مشاهده نسخه آنلاین